يــــــــــــــزدي

نمرات میان ترم توسعه اردیبهشت برمبنای 8 نمره96

 

اصغری نزاد 5    نوژن اسدی5.75      میثم اسدی 5.25      ابراهیمی 7.5  ابوبکری 5.5

الفخته 7.75    اریانی 7.25      اسفندیاری 6.5     احمدی 8      استادهاشمی 7.75

بشیر 3.25      بیرامی 6.5   بشیری 6      باقری 8      بیدقی0.5      پورکیانی 2.75  

   پریزار   6     تعالی منش 4.5      تاز    2.5     تکمار   1.5      جعفری 2.5

   جلالی 7.5    جلالی کیا 5.75     مجیدحیدری 7.25      حیدری مقدم 5.25    

 حاجی هادی 7                    حمیدی 7.25     حسینی.  0   حاتم خانی 3.75      حاجی ده ابادی 7.25      خدادادی 6

داورزنی 5.25     ذرتی پور 7      رمضانی 5.5    رستگارمقدم 5.25     رمزی 7.75 

رمزگر 8    زارعیان 4    سادات 7.5      سلطانی 5  سهرابی 4     شامی 8  

  شهبازی 2.5

صادق نژاد 5.5     صدیقی 6      صالح گلبخشی 6.25     صفایی زاده 3      صفری 8

طالبی 8     طباطبایی 7.75     ظفری 5.75      علی تاش 7.5      علیزاده 8

    علی خانی 3    عظیمی 8     غلامی 8     فعله گری 1.75     فرهنگی 7.25  

  فتوحی 6.5     فاضلی 8     فتاحی 6     فردین 4      فیاض 6.5     قلمی 7.25  

   قربانی 8     کرمی 8   کامرانپور 5.75     رامین میرزایی 7    منصف  6.5     مولانی 2

    میرکی 5.25     مولوی 7     محمدی 5     محمدیاری 7.25     محبی فرد 6  

  میرزاخانی 7.75     ماوندادی 7.75      علیرضامیرزایی 6     ملاحمزه زاده 7.25    

 مهدوی 7.25      محمدیان نیا 3.25     محمودی 1.25     میری پور 8  

  نعمت الله یی 6.5     چیاکوویس 8     وارانی 3     یوسفی 5.25  

  یوسف زمانیان 1.75     یاقوتی 2     

یک نفربدون نام/؟

+ علی ; ۱٢:٥٦ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٦/٢/٢٠
comment نظرات ()

سوال های درس برنامه ریزی توسعه اقتصادی ( بخش پایانی)

-اززمان میلاد حضرت مسیح تااواسط قرن هفدهم نرخ رشد سالانه جمعیت چنددرصد بوده است؟

-عوامل ثبات نسبی جمعیت دردهه های 70 و 80 و 90

-طبق پیش بینی های انجام شده چه سالی  سال تثبیت جمعیت جهان است؟

-ایران درچه رده ای از جمعیت جهان است؟

-4 دلیل از دلایل موافقین رشد بالای جمعیت جهان را بنویسید

-3 دلیل مخالفین رشد جمعیت جهان راذکر کنید

-به نظر نویسنده کتاب"اندازه خانواده" مسئله خصوصی است یااجتماعی؟

-نظریه مرحله انتقالی جمعیت رابارسم شکل توضیح دهید.

-نظریه دام  تعادل درسطح پایین درامد چیست؟درسه سطر بارسم شکل توضیح دهید

-نظریه اقتصادخرد باروری راتوضیح دهید

-سه عامل مهم موالیدبالااز نظردوکاسترو چیست؟

-فقر نسبی چیست؟توضیح دهید و مثال بزنید

-فقر مطلق راتوضیح دهید

-نظریه محبوب الحق در مورد توزیع درامد چیست؟

-منحنی لوردز رابارسم شکل توضیح دهید

ضریب جینی چگونه محاسبه میشود و عدد مناسب ان درچه حدودی است؟

-روش محاسبه دهکهاراتوضیح دهید وبگویید چگونه درمورد توزیع درامد از دهکهااستفاده میشود؟

اساس نظریه رشد متعادل بر چه محورهایی استواراست؟توضیح دهید

-نظریه فشاربزرگ از کیست و جه میگوید؟

هیرشمن چه دلیلی برای زیانباربودن رشد متعادل می اورد؟

هیرشمن سرمایه گذاری درکدام بخش رادارای اولویت میداند؟مراحل صنعتی شدن و انتخاب صنعت ازنظراو کدام است؟

-دلایل طرفداران  صنعتی شدن سریع چیست؟4 دلیل رادر4 سطر توضیح دهید

دلایل طرفداران کشاورزی را به اختصار توضیح دهید

-استراتژی های درون نگر و برون نگر چه هستند؟توضیح دهید وبنویسیددرکدام کشورهااجراشده

-استراتژی توسعه متکی بر صنایع مادر چیست و جه مشکلاتی دارد؟و درکدام کشورها اجراشده است

استراتژی توسعه مبتنی بربخش کشاورزی چیست و درکدام کشورها اجراشده است؟

استراتژی ایجاد صنایع جایگزین جیست؟مخالفین ان جه دلایلی برای مخالفت دارند؟

-استراتژی برون نگری یا گسترش صادرات چیست؟کشورهای موفقی که این سیاست رااجرا کرده اند کدامند؟

- ترکیه کدام استراتژی توسعه راانتخاب کرده و دلایل موفقیتش چه بوده ؟ وباچه مشکلات و تبعاتی روبرو شده است؟

-درانتخاب یک استراتژی توسعه جه مواردی مهم است؟

-برنامه ریزی چیست؟ان راتعریف کنید

-برنامه ریزی ضدادواری کدام است ؟توضیح دهید

-برنامه ریزی توسعه چیست ؟وباچه هدفی انجام میشود؟کدام بنیانهارادگرگون میکند؟

-برنامه ریزی متمرکز چیست و درکدام کشورهااجراشده؟

-برنامه ریزی از بعدزمان به جندنوع تقسیم میشود؟ ومدت هرکدام جقدراست؟

-سه الگوی برنامه ریزی رانام ببرید ویکی از انهارا توضیح دهید

- جدول داده ستاده بیشتردرکدام نوع برنامه ریزی استفاده میشود و عملکرد ان چگونه است؟

-الگوی رشد کلی راتوضیح دهید

-تکنیک ارزشیابی پروژه  راتوضیح دهید و نام دیگران رابنویسید

-4دلیل ازدلایل موافقین برنامه ریزی رادر4 سطر توضیح دهید

-4 دلیل از مخالفین برنامه ریزی رادر4 سطر توضیح دهید

 

 

+ علی ; ۱٢:٠٧ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٤/۳/٢
comment نظرات ()

نمونه سوالهای توسعه اقتصادی 3

نقش تکنولویی درتوسعه اقتصادی از نظر شومپیتر چگونه توصیف شده است؟

-تکنولویی درنظریفه توسعه اقتصادی چه گونه تعریف میشود

-سه نوع تکنولویی رادسته بندی و درمورد یکی از آنها توضیح دهید

-اختراع چیست و تفاوت آن باابداع در چیست؟

-تقسیم بندی آشر درمورددست اندرکاران تکنولویی راتوضیح دهید

-سه سطح تکنولویی درجامعه کدام است توضیح دهید

-دلیل گسترش نیافتن تکنولویی از سطح اول جامعه به سطوح دیگر چیست؟ 4 مورداز دلایل رابنویسید

-مهمترین عامل ایجاد و تغییر تکنولویی درجامعه چیست؟ علاوه بر آن سه عامل دیگررانام ببرید

- درمورد تکنولویی کابر و سرمایه بر توضیح دهید

- عرضه برگشتی نیروی کار چیست ؟ بارسم نمودار توضیح دهید

چهارنکته مهمی که درایجاد نیروی مطلوب باید مورد توجه قرار گیرد رابصورت عنوان نوشته ودرمورد یکی از آنها توضیح دهید

- وظیفه اصلی سازمان دهندگان چیست؟

-اهم مشکلات سازمانهادرکشورهای جهان سوم کدام است؟توضیح دهید

-اهداف عمده گسرش آموزش و پرورش چه بوده است؟

-دلایل عدم توفیق آموزش و پرورش درحل مساله فقر چه بوده است؟

نرخ بازگشت اجتماعی و نرخ بازگشت خصوصی سرمایه گذاری آموزش و پرورش راتوضیح دهید

-تضاد بین منافع فردی و جمعی آموزش و پرورش چیست؟

+ علی ; ٥:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٤/٢/٢۱
comment نظرات ()

نمونه سوالهای توسعه اقتصادی 2

نظر کوزنتس درموردتولید سرانه کدام است

-تابع تولید ملی رانوشته و عوامل تولید رادرسطح ملی برشمارید

-منظوراز بالای زمین چیست؟

-منظوراززیرزمین دررشد اقتصادی چیست؟

-کیندل برگر درمورد نقش زمین درتوسعه چه نظری دارد؟

-عناوین منابع تشکیل سرمایه درسطح ملی رابنویسید

-دلایل موافقین و مخالفین با وام خارجی را توضیح دهید

-موسسات بین المللی عمومی و خصوصی راتوضیح دهید و تفاوت انهااز نظر نرخ بهره و حجم وام و مدت وام راتوضیح دهید

-معیارهایسرمایه گذاری کدامند؟انهارا برشمارید ودرمورد یکی از انها توضیح دهید

رابطه معیار بازدهی سرمایه بادرنظر گرفتن هزینه اجتماعی رانوشته و درمورد ان توضیح دهید+ علی ; ۸:٠٤ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٤/٢/٦
comment نظرات ()

نمونه سوالات درس توسعه اقتصادی(1)

1-رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی راتعریف کنید و تفاوت آنهارابنویسید.

2-مفاهیم زیر راتوضیح دهید:

کشوردرحال توسعه.....کشورتوسعه یافته......وبنویسید که درمقابل کشورهای عقب مانده ،متروپل،مسلط،جنوب،و جهان سوم از چه اصطلاحاتی استفاده میشود.

3-کشورهای جهان دوم چه کشورهایی بودند تشریح کنید

4-کشورهای غیرمتعهد چه نوع کشورهایی بودند .

5-شاخصهای جزیی بکاررفته در شاخص ترکیبی کدامند؟رابطه درامد سرانه با شاخص توسعه اجتماعی در کشورهای توسعه یافته و یا توسعه نیافته چه تفاوتی دارد ؟تشریح کنید

6-شاخص کیفیت زندگی از جه عناصری تشکیل شده است؟

7-عناصر مهم بکاررفته در محاسبه شاخص توسعه انسانی را توضیح دهید

8- شاخص محرومیت رابانوشتن فرمول و مشخص کردن اجزای ان تشریح کنید

9- چهارمورد از اهداف هشتگانه اعلامیه هزاره سوم راذکرکنید و سقف تاریخی اجرای انهارامشخص کنید..

10-مشترکات بین کشورهای درحال توسعه را توضیح دهید(عناوین رابنویسید و دریک مورد مفصلا بحث کنید)

11-درمورد نرخ رشد جمعیت درکشورهای توسعه یافته و درحال توسعه توضیح دهید.

12- دوگانگی اقتصادی- اجتماعی چیست؟ بارزترین مشخصه انها کدام است؟

13-جهار مورداز تفاوتهای کشورهای درحال توسعه رابنویسید و درمورد یکی از انها بحث کنید

14-توزیع قدرت درکشورتوسعه نیافته چگونه است؟ توضیح دهید.

15-مرحله تراکم ثروت را توضیح دهید.

16-مرحله صدور کالا پس از چه مرحله ای بود؟ تنرا تشریح کنید

17-درمورد مرحله صدورسرمایه توضیح دهید.

18-انقلاب نیولتیک راتوضیح دهید

19-انقلاب صنعتی از چه کشوری اغاز شد؟تفاوت ان باانقلاب نیولتیک درجه بود

20-عوامل بوجود اورنده انقلاب صنعتی رافهرست کنید و درمورد یکی از انها توضیح دهید.

21-انقلاب کشاورزی چه بود؟ توضیح دهید.

22نظریه رشد ادام اسمیت راتوضیح دهید

23-ازنظر ادام اسمیت تقسیم کار جه گونه باعث افزایش تولید ملی میشود

رشد اقتصادی از نظر ریکاردو را تشریح کنید و تفاوت ان با نظریه اسمیت رابنویسید

24-نظریه مرحله ای لیست بر جه مراحلی تکیه میکند؟

25بوکر کدام مراحل را درتوسعه مطرح میکند.

26-نظریه مرحله ای مارکس راتوضیح دهید.مراحل انرا بنویسد

27-تفاوت نظام سوسیالیسم و نظام مارکسیسم از نظر مارکس کدام است؟

28-نظریه مارکس رانقد کنید

29-تیوری مرحله ای روستو را توضیح دهید. مراحل انرا بنویسید و درهرمورد بحث کنید

30-مرحله خیز اقتصادی را توضیح دهید

31-نظریه دورتسلسل یا دایره خبیثه را توضیح دهید

32- الگوی رشد هارود-دوماررابه صورت فرمول نوشته و عناصران را توضیح دهید

33-الگوی سالو چیست؟

34-فرمول الگوی مید رانوشته و اجزای انرا توضیح دهید.


+ علی ; ٦:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٤/۱/۳۱
comment نظرات ()

خونه های خشتی
 1.  
  دلم هوات روکرده 
  ای خونه های خشتی
  باحیاط و باهشتی
  پشت بوم و خرپشتی
  کاه گل به اون درشتی
  ........
  دلم هوات روکرده 
  کوچه تنگ تنگی
  حیاط وحوض سنگی
  فواره قشنگی...
  شیشه رنگی رنگی 
  ..........
  دلم هوات روکرده
  شهر صفا و پاکی
  باکوچه های خاکی
  فرشای رنگ لاکی
  با اون همه خوراکی
  .........
  دلم هوات روکرده
  باقلوا باقطاب
  پشمک وشولی ناب
  رنگ قشنگ مهتاب
  ستاره های بی تاب
  ..........
  دلم هوات روکرده
  شیرکوه با خرونه(خرانق)
  سرداب و هندوونه
  اناردونه دونه
  ماست و خیار وپونه
  .........
  دلم هوات روکرده
  گشتن تو خیابون
  دهبالا و طزرجون
  آفتاب داغ تابون
  باقی آباد بی چون
  ..........
  دلم هوات رو کرده
  بادگیر خوب و رعنا
  یزد قشنگ و زیبا
  قند لطیف اعلا
  پنیرخوب ونعنا
  ..........
  دلم هوات روکرده 
  میرچماق و حظیره
  فرشی که از حصیره
  لتیر باارده شیره
  شهری که تو کویره
  ...........
  دلم هوات رو کرده

 

 

 
ادامه مطلب
+ علی ; ٥:٤٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٢/٧/٢٩
comment نظرات ()

جوانه

من مبعث راجوانه میدانم.یک آغاز......یک حرکت یک رفتن و یک

خیزش .

جوانه راجوانی علامت است . راستی سن پیامبرمادرزمان بعثت

40 بود و حضرت موسی کمتر و حضرت عیسی کمترتر!!!

جوانه باسبزی همراه است و بالندگی پی درپی.

به کمال میرسد سربراه خورشیددارد.

جوانه حاصل آزمایش درخفاست. دانه بودن و خاکی بودن

دردانگی رابه دنبال دارد.

جوانه بایداز نزولات آسمانی بیاشامد تا به آسمان برود.

رویش بافریاد و عربده همراه نیست. من همیشه عشقهای آرام

را می پسندم. رازگوییهای شبانه جواب شنیدن های عاشقانه و

اشک ریختن های بی بهانه.

در"حرا"چه گذشت؟ شاید بتوان اندکی تصورکرد. اماسالها

دومعشوق درخلوت باهم زیستند و عشقبازی کردند تا یکی به

دیگری گفت" برخیز " واوازجاجست. سراسیمه درکوی و برزن

  به راه افتادتا عاشق رابه مقصودش برساند.

عاشقی چیست؟پذیرش خاکستربرسرریختن .........هجرت

شبانه........دندان شکسته.......گرسنگی درشعب ابیطالب.....

عاشقی سوختن است برای ساختن و ساختن است به خاطر

سوختن و ساختن است برای افروختن.

من عاشق تراز محمد(ص) ندیده ام. سالگرد بعثت  ورویش

جوانه اسلام مبارک باد

+ علی ; ۱٢:٠٢ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/٢۸
comment نظرات ()

مردی که بلند می پرید

تمام وجود مردک راغم حقارت احاطه کرده بود.

غم رابه گوش بادسپرد.بادخبررابه رئیس حرامیان داد.

فردای آن روز مرد با کفشهای فنری به ورزش پرداخت. پرش در معبر

باهرپرش به بالکن یک خانه میرسید.

فردای آن روز بلندترپرید وروزبعد بلندتر اما فنر کفش راقدرت

چنین پرشی نبود.

به گاه پریدن برلب پنجره هرخانه بانشان دادن علامت وی(V)

پیروزی رابه خانه هانوید میداد.

روزهای اول کمتربرایش دست تکان میدادند ولی بیشتر و

بیشترشد و بعد کمتر و کمتر......

بازهم می پرید. بازهم می پرد .

او........امانمیداند کدام دست نامرئی درپرش اورابلند میکند؟

او میداندولی این مردم شهرند که نمیدانند.

 آنهاهم میدانند.

+ علی ; ٦:٥٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱٠/۱٤
comment نظرات ()

بیماری های فعلی

واقع بینی از ضروریات زندگی ماست.

ماعادت داریم همراه با تکنولوژی پیشرفت کنیم ولی روابط اجتماعی و خانوادگی خود را پیشرفت ندهیم.

خوب این که اشکالی ندارد؛کار دل و خواسته شخصی است. وقتی مشکل پیدا می شود که از دیگران هم انتظار داشته باشیم، همانگونه که ما رفتار می کنیم آنها هم رفتار کنند.
این هم قابل تحمل است اما غیرقابل تحمل این است که انتظارات یک طرفه داشته باشیم!
مثلاً دوست داشته باشیم روبروی پدر، پای خود را دراز کنیم و بخوابیم اما فرزندمان رعایت ادب را حتماً در برابر ما داشته باشد.

دوستی داشتم تعریف می کرد در گذشته های دور مردی در تهران فوت شده بود و دختر بزرگ زرنگی داشت.
موقع تشییع جنازه و احترام به میهمانان و شنیدن تسلیت جلوی صف بود ولی موقع تدارکات خواهر کوچکترش را می فرستاد و مدعی بود این از الزامات احترام به خواهربزرگتر است؛شدیداً هم پرحرف و چرند گو و زودرنج بود و حالا اگر خواهر کوچیکه به خود شیفتگیش اعتراضی می کرد شدیداً حالش دگرگون می شد.
مثلاً خواهرش را تو خطاب می کرد و انواع روشهای مختلف برای تخریب شخصیت او به کار می برد اما کسی حق نداشت به خود او بگوید بالای چشمت ابروست!

یک روز آبجی کوچکتره صبرش تمام شد و با زبان دیگری با ایشان سخن گفت و ایشان به هم ریخت اما خود کرده را تدبیر نیست... .

حالا شما می توانید جای دو تا خواهر را با دو برادر یا یک خواهر و برادر یا والدین و فرزند و...عوض کنید.

مادر مرحوم ما می گفت "عزتنا حرمتنا" و منظورش این بود که احترام و عزت متقابل است نه یکطرفه و من منشأ عبارت ناقص فوق را نمی دانم چیست؟

یاد داستان تقسیم ارث افتادم که گفته بود:

اسب چموش لگدزن بابا برای من /این گربه معو معو کن بابا از آن تو

دوستان بیایید از سوزن برای خودمان استفاده کنیم تا جوالدوز را به دیگران بزنیم!

راستی تحملش را دارید؟

حالا کی میدونه جوالدوز چیه؟

+ علی ; ٤:٠٩ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٩/٢۱
comment نظرات ()

معصومیت

می توان زن بود ولی معصومه بود

میتوان زن بود اما درحرکات اجتماعی تاثیری انکارناپذیر داشت.

میتوان زن بود اما خطرراه و تهدید شهادت رابرای اعتلای دین به جان خرید.

می توان زن بود وکجاوه عشق رادر شنزارها و رملهای بی آبی در پی آب حیات به حرکت در آورد.

می توان زن بود و آرامبخش امامان معصوم شد.

وقتی چنین شد  خانه ات و مدفنت محلی برای رشد دانش دینی می شود خیر و برکت  توحتی پس از رحلت نیز شامل حال پیروان دین پدرانت می شود.

راستی که زنان در دین ماخانه نشین نبودند و نباید باشند.باید الگوی سالمی از ایشان درجامعه نشان دهیم وروش زندگی اهل بیت نبوت را بین مردم رواج دهیم.

السلام علیک یافاطمه معصومه یابنت رسول الله. السلام علیک و علی ابیک و امک واخیک .

میلاد مبارک حضرت فاطمه معصومه مبارک باد.

+ علی ; ٦:۱٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٧/٥
comment نظرات ()

← صفحه بعد