يــــــــــــــزدي

سلامی دوباره

دوستان عزيزم سلام
از خدا شاکرم که من را بار ديگر در جامه سفيد تولد به خانه اش پذيرفت و احرام عاشق به عشق معشوق رااز من پذيرفت.
از او ممنونم که اجازه داد چون عشقه ای به دور خانه اش بر درگاهش دست اويز شوم.
از او که اززمزم اسماعيلی به من نوشاند
از او که از هروله کنندگان صفا و مروه قرارم داد
از او که در جامه آخرت در عرفات جزو مستغفرين آخرت قرارم داد
از او که به وقوف مشعرراهم داد
از او که بارديگر مرادر صف سنگ زنندگان به شيطان پذيرفت
از او که مرا از قربانی کنندگان قرارداد
...وازاو که مرا درردیف وقوف کنندگان میقاتش در منا قرارم داد
و.......از او که هيچ توفيقی نيست مگر از جانب خودش
.....عزيزانم از شماممنونم که به ياد من بوديد
.....برايم دعا کرديد
.....احوالم را پرسيديد.....
....و در غيابم برايم پيام داديد
.....و راستش برای همه تون دعا کردم هر چند که وسيله استجابتش دردست اوست.....ومن در برابر عظمت و قدرت او هيچم ولی برايتون آرزوهای خوبی کردم
......موفق باشيد
+ علی ; ٩:٥٧ ‎ق.ظ ; ۱۳۸۱/۱٢/٩
comment نظرات ()