يــــــــــــــزدي

 

باد شهر
ساکنان بي وجود شهرباد
بر فراز خانه ها بنهاده اند
بادسنجي و سنجيدند باد!
هر نسيمي يا که هر بادي وزيد
همسفر گشتند،اندر راه باد
بي هدف رفتند هي همراه باد

* * * * * * * *
ساکنان بي وجود شهر باد
از نسيم کوچکي يا گردباد
بزدلانه لرزه بر اندامشان
بادبانها بر فراز خانه شان
تا کمر خم گشته اند در نزد باد
زندگي دادند اندر دست باد

* * *‌‌ * * * * *
بادبانها بر فراز خانه ها
کشتي ايام در درياي عمر
خانه هاشان را به دست باد داد
باد آنها را به هر بيداد داد
زندگي شان را به هر شياد داد
پاسخ هر ناله را فرياد داد

+ علی ; ٤:٢٥ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٢/۳/۱٠
comment نظرات ()