يــــــــــــــزدي

علی ع

ما به اين دليل به حضرت علی ع  احترام ويژه ای قائل هستيم که ايشان شخصيت کاملی بود که خارج از مجموعه انبيا و اوليا بی نظير است.دليل اشک و نوحه و زاری ما هم  ازدست رفتن امکان بهره گيری بيشتر از ارزشها و دانشهای آن حضرت است،نه دلخراش بودن شهادت ايشان. توجه داشته باشيم که روزانه هزاران قتل رقت انگيز در سراسر جهان اتفاق می افتد. انسان های مظلومی به قتل ميرسند ولی ياد و خاطره آنها در کوتاه مدت در اذهان ميماند و بعداز مدتی فراموش می شود ولی ياد شهادت مولا واهل بيت چرا در اذهان باقی مانده است؟ عامل آن فقط فاجعه قتل نيست وگرنه بمبارانهای اتمی و شيميايی و غيره دست کمی از اين حوادث ندارند....آنچه مارادرغم اين عزيزان،غمگين می سازد و دستمايه مويه و شيون شيعيان است ،واين حوادث را فاجعه ای عظيم می سازد،از دست دادن اين بزرگواران به دليل شخصيت معنوی و روحانی و خصائل انسانی ايشان است.

مولا در سن ۱۳ سالگی با انديشه و تفکر و نه تبعيت و تقليد به خداايمان آورد و رسالت رسول الله را پذيرفت.اين ارزش تعقلی يک امتياز است.مولا در جريان يوم المبيت جای رسول الله خوابيد و به استقبال مرگ رفت تا اسلام بماند،مولادر جنگها از خويش ميگذشت تا خانواده های مسلمين مورد تعرض دشمنان قرار نگيرند.پس اين فتوت،جوانمردی ،شجاعتها و رشادت اوارزش است.مولی روزهادر بازارکوفه راه ميرفت واز نزديک به امور مسلمين نظارت داشت،اين مسئوليت ووظيفه شناسی مولا ارزش است....مولی به دشمنان خود با مهربانی و صبر برخورد ميکرد،خشن نبود،قصاص قبل از جنايت نميکرد.....اين روشها اورااز ديگران متمايز ميکند.او شبهاانبان بردوش بينوايان را دلجويی ميکرد و لباسی چونان فقيرترين شهروندان میپوشيد تاآنهااحساس فقرشان التيام يابد.اين عمل مولا ارزشمند است......مولی در جريان سقيفه و دومورد بعداز آن از حق خود گذشت تا تشتت بين مسلمين نباشد و اتحاد وهمبستگی ملی از بين نرود......اين عمل مولی فوق العاده است......و.......

آيا زبان الکنی چون من توان وصف فضيلت های مولارادارد؟هرگز .ديدم اگر اين چند سطررا نگويم و شبنمی بحر فضايلش را ياد آور نشوم جفا کردم.....بياييد ويژگيهای اورا بشناسيم.آيا مولا دروغ ميگفت؟فرصت طلب بود؟غيبت ميکرد؟از هروسيله ای برای رسيدن به قدرت استفاده ميکرد؟و........هرگز.....هرگز.....

حتم دارم فرشتگان نيز دررثای مولی شعر می سرايند،که او نمونه وعده خدادر خلقت انسان کامل بود و اسوه بشريت......شهادتش را به همه عزيزان تسليت ميگويم

+ علی ; ٦:۳٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٢/۸/٢٤
comment نظرات ()