نمونه سوالهای توسعه اقتصادی 2

نظر کوزنتس درموردتولید سرانه کدام است -تابع تولید ملی رانوشته و عوامل تولید رادرسطح ملی برشمارید -منظوراز بالای زمین چیست؟ -منظوراززیرزمین دررشد اقتصادی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 260 بازدید

نمونه سوالات درس توسعه اقتصادی(1)

1-رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی راتعریف کنید و تفاوت آنهارابنویسید. 2-مفاهیم زیر راتوضیح دهید: کشوردرحال توسعه.....کشورتوسعه یافته......وبنویسید که درمقابل کشورهای عقب مانده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 372 بازدید
خرداد 94
1 پست
مهر 92
1 پست
خرداد 91
1 پست
دی 90
1 پست
آذر 90
1 پست
مهر 90
1 پست
دی 89
1 پست
آذر 89
1 پست
آبان 89
2 پست
مهر 89
2 پست
شهریور 89
2 پست
مرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
دی 88
1 پست
آبان 88
1 پست
مرداد 88
1 پست
خرداد 87
1 پست
دی 86
1 پست
شهریور 86
1 پست
دی 85
1 پست
مرداد 85
1 پست
اسفند 84
1 پست
دی 84
1 پست
شهریور 84
1 پست
اسفند 83
1 پست
دی 83
2 پست
مهر 83
3 پست
شهریور 83
3 پست
مرداد 83
3 پست
تیر 83
1 پست
خرداد 83
4 پست
اسفند 82
5 پست
بهمن 82
5 پست
دی 82
5 پست
آذر 82
4 پست
آبان 82
5 پست
مهر 82
5 پست
شهریور 82
4 پست
مرداد 82
4 پست
تیر 82
7 پست
خرداد 82
6 پست
اسفند 81
4 پست
بهمن 81
3 پست
دی 81
5 پست
آذر 81
8 پست
آبان 81
10 پست
مهر 81
18 پست