حسين ع رابايدبازشناخت

اگر حسین ع برحق است .....اگرراه او راه حق است  پس ما به کجا میرویم؟

حسین ع صریحا گفت ؛(و لکم فی اسوه: من نمونه و اسوه شما هستم) .بیایید ببینیم چه کرده ایم؟ مثل حسین ع  زندگی کرده ایم؟ مثل اوراه رفته ایم؟........لااقل برای او خانواده اش اعتباری قایل بودند و خانه و کاشانه را برای همراهی او ترک کردند .....آیاما می توانیم نزدیک ترین افرادبه خودرا به عنوان همراه خود بپنداریم یا با اشخاصی  همراهیم که جبرزمان آنهارا به همسفری با ما واداشته است؟آنها کمترین اعتقادی به ما و شیوه زندگی و سلوک مادارند؟.....

اگر حسین ع  زنده بوددر کجازندگی می کرد؟ چه می پوشید؟ چه غذایی می خورد؟ چه کسی رادوست خود می دانست؟ با چه کسانی نشست و برخاست می کرد؟ مشی زندگی او چه بود؟ و.........

حسین ع فقط یک شجاع و دلاور نبود که عمروبن عبدود ملعون هم شجاع  بود و..... غیراز آنها٬دلاوران زیادی در عرصه جهان زیستند و مردند ولی نامی به نیکی از آنها نماند.......حسین ع یک دلاور معصوم بود که حقیقت را فدای مصلحت نکرد .عصمت حسین ع ٬ رافت حسین٬ ع  عشق حسین ع ٬ تدبیر حسین ع ٬ استقامت حسین ع ٬و......حقانیت حسین ع  اورااز دیگردلاوران ممتاز کرده است.

پرچم حسین ع پرچم اخلاق است ٬لوای اخلاص است ٬ نشانه ایمان است و.......شهادت نتیجه صبر واستقامت اوست.بیایید باز بشناسیمش و بااو زندگی کنیم و اوراهمیشه در زندگی خوددخیل کنیم.

باتسلیت گفتن و خوب سینه زدن حسینی نمیشویم ......باحسین حسین گفتن به معراج نمیرویم ......بلکه باحسینی زیستن به اوج می رسیم

بیایید حسینی شویم.حسینی باشیم و.....حسینی بمانیم.

/ 6 نظر / 15 بازدید
هوادار

اگر بجاي ا ، با آ مي نوشتند در فهرست حدود 70-80 نفر بالا مي اومد

نردبان2

این روزها خیلی به فکر فرو رفتم که اگه من در زمان امام بودم چه میکردم.....

سید محمدرضا

رای ما فقط استاد آیت اللهی -سید محمدرضا مسعودیان -دانشکده شهید شمسی پور