سوال های درس برنامه ریزی توسعه اقتصادی ( بخش پایانی)

-اززمان میلاد حضرت مسیح تااواسط قرن هفدهم نرخ رشد سالانه جمعیت چنددرصد بوده است؟

-عوامل ثبات نسبی جمعیت دردهه های 70 و 80 و 90

-طبق پیش بینی های انجام شده چه سالی  سال تثبیت جمعیت جهان است؟

-ایران درچه رده ای از جمعیت جهان است؟

-4 دلیل از دلایل موافقین رشد بالای جمعیت جهان را بنویسید

-3 دلیل مخالفین رشد جمعیت جهان راذکر کنید

-به نظر نویسنده کتاب"اندازه خانواده" مسئله خصوصی است یااجتماعی؟

-نظریه مرحله انتقالی جمعیت رابارسم شکل توضیح دهید.

-نظریه دام  تعادل درسطح پایین درامد چیست؟درسه سطر بارسم شکل توضیح دهید

-نظریه اقتصادخرد باروری راتوضیح دهید

-سه عامل مهم موالیدبالااز نظردوکاسترو چیست؟

-فقر نسبی چیست؟توضیح دهید و مثال بزنید

-فقر مطلق راتوضیح دهید

-نظریه محبوب الحق در مورد توزیع درامد چیست؟

-منحنی لوردز رابارسم شکل توضیح دهید

ضریب جینی چگونه محاسبه میشود و عدد مناسب ان درچه حدودی است؟

-روش محاسبه دهکهاراتوضیح دهید وبگویید چگونه درمورد توزیع درامد از دهکهااستفاده میشود؟

اساس نظریه رشد متعادل بر چه محورهایی استواراست؟توضیح دهید

-نظریه فشاربزرگ از کیست و جه میگوید؟

هیرشمن چه دلیلی برای زیانباربودن رشد متعادل می اورد؟

هیرشمن سرمایه گذاری درکدام بخش رادارای اولویت میداند؟مراحل صنعتی شدن و انتخاب صنعت ازنظراو کدام است؟

-دلایل طرفداران  صنعتی شدن سریع چیست؟4 دلیل رادر4 سطر توضیح دهید

دلایل طرفداران کشاورزی را به اختصار توضیح دهید

-استراتژی های درون نگر و برون نگر چه هستند؟توضیح دهید وبنویسیددرکدام کشورهااجراشده

-استراتژی توسعه متکی بر صنایع مادر چیست و جه مشکلاتی دارد؟و درکدام کشورها اجراشده است

استراتژی توسعه مبتنی بربخش کشاورزی چیست و درکدام کشورها اجراشده است؟

استراتژی ایجاد صنایع جایگزین جیست؟مخالفین ان جه دلایلی برای مخالفت دارند؟

-استراتژی برون نگری یا گسترش صادرات چیست؟کشورهای موفقی که این سیاست رااجرا کرده اند کدامند؟

- ترکیه کدام استراتژی توسعه راانتخاب کرده و دلایل موفقیتش چه بوده ؟ وباچه مشکلات و تبعاتی روبرو شده است؟

-درانتخاب یک استراتژی توسعه جه مواردی مهم است؟

-برنامه ریزی چیست؟ان راتعریف کنید

-برنامه ریزی ضدادواری کدام است ؟توضیح دهید

-برنامه ریزی توسعه چیست ؟وباچه هدفی انجام میشود؟کدام بنیانهارادگرگون میکند؟

-برنامه ریزی متمرکز چیست و درکدام کشورهااجراشده؟

-برنامه ریزی از بعدزمان به جندنوع تقسیم میشود؟ ومدت هرکدام جقدراست؟

-سه الگوی برنامه ریزی رانام ببرید ویکی از انهارا توضیح دهید

- جدول داده ستاده بیشتردرکدام نوع برنامه ریزی استفاده میشود و عملکرد ان چگونه است؟

-الگوی رشد کلی راتوضیح دهید

-تکنیک ارزشیابی پروژه  راتوضیح دهید و نام دیگران رابنویسید

-4دلیل ازدلایل موافقین برنامه ریزی رادر4 سطر توضیح دهید

-4 دلیل از مخالفین برنامه ریزی رادر4 سطر توضیح دهید

 

 

/ 0 نظر / 527 بازدید