نمونه سوالات درس توسعه اقتصادی(1)

1-رشد اقتصادی و توسعه اقتصادی راتعریف کنید و تفاوت آنهارابنویسید.

2-مفاهیم زیر راتوضیح دهید:

کشوردرحال توسعه.....کشورتوسعه یافته......وبنویسید که درمقابل کشورهای عقب مانده ،متروپل،مسلط،جنوب،و جهان سوم از چه اصطلاحاتی استفاده میشود.

3-کشورهای جهان دوم چه کشورهایی بودند تشریح کنید

4-کشورهای غیرمتعهد چه نوع کشورهایی بودند .

5-شاخصهای جزیی بکاررفته در شاخص ترکیبی کدامند؟رابطه درامد سرانه با شاخص توسعه اجتماعی در کشورهای توسعه یافته و یا توسعه نیافته چه تفاوتی دارد ؟تشریح کنید

6-شاخص کیفیت زندگی از جه عناصری تشکیل شده است؟

7-عناصر مهم بکاررفته در محاسبه شاخص توسعه انسانی را توضیح دهید

8- شاخص محرومیت رابانوشتن فرمول و مشخص کردن اجزای ان تشریح کنید

9- چهارمورد از اهداف هشتگانه اعلامیه هزاره سوم راذکرکنید و سقف تاریخی اجرای انهارامشخص کنید..

10-مشترکات بین کشورهای درحال توسعه را توضیح دهید(عناوین رابنویسید و دریک مورد مفصلا بحث کنید)

11-درمورد نرخ رشد جمعیت درکشورهای توسعه یافته و درحال توسعه توضیح دهید.

12- دوگانگی اقتصادی- اجتماعی چیست؟ بارزترین مشخصه انها کدام است؟

13-جهار مورداز تفاوتهای کشورهای درحال توسعه رابنویسید و درمورد یکی از انها بحث کنید

14-توزیع قدرت درکشورتوسعه نیافته چگونه است؟ توضیح دهید.

15-مرحله تراکم ثروت را توضیح دهید.

16-مرحله صدور کالا پس از چه مرحله ای بود؟ تنرا تشریح کنید

17-درمورد مرحله صدورسرمایه توضیح دهید.

18-انقلاب نیولتیک راتوضیح دهید

19-انقلاب صنعتی از چه کشوری اغاز شد؟تفاوت ان باانقلاب نیولتیک درجه بود

20-عوامل بوجود اورنده انقلاب صنعتی رافهرست کنید و درمورد یکی از انها توضیح دهید.

21-انقلاب کشاورزی چه بود؟ توضیح دهید.

22نظریه رشد ادام اسمیت راتوضیح دهید

23-ازنظر ادام اسمیت تقسیم کار جه گونه باعث افزایش تولید ملی میشود

رشد اقتصادی از نظر ریکاردو را تشریح کنید و تفاوت ان با نظریه اسمیت رابنویسید

24-نظریه مرحله ای لیست بر جه مراحلی تکیه میکند؟

25بوکر کدام مراحل را درتوسعه مطرح میکند.

26-نظریه مرحله ای مارکس راتوضیح دهید.مراحل انرا بنویسد

27-تفاوت نظام سوسیالیسم و نظام مارکسیسم از نظر مارکس کدام است؟

28-نظریه مارکس رانقد کنید

29-تیوری مرحله ای روستو را توضیح دهید. مراحل انرا بنویسید و درهرمورد بحث کنید

30-مرحله خیز اقتصادی را توضیح دهید

31-نظریه دورتسلسل یا دایره خبیثه را توضیح دهید

32- الگوی رشد هارود-دوماررابه صورت فرمول نوشته و عناصران را توضیح دهید

33-الگوی سالو چیست؟

34-فرمول الگوی مید رانوشته و اجزای انرا توضیح دهید.


/ 0 نظر / 290 بازدید