نمونه سوالهای توسعه اقتصادی 2

نظر کوزنتس درموردتولید سرانه کدام است

-تابع تولید ملی رانوشته و عوامل تولید رادرسطح ملی برشمارید

-منظوراز بالای زمین چیست؟

-منظوراززیرزمین دررشد اقتصادی چیست؟

-کیندل برگر درمورد نقش زمین درتوسعه چه نظری دارد؟

-عناوین منابع تشکیل سرمایه درسطح ملی رابنویسید

-دلایل موافقین و مخالفین با وام خارجی را توضیح دهید

-موسسات بین المللی عمومی و خصوصی راتوضیح دهید و تفاوت انهااز نظر نرخ بهره و حجم وام و مدت وام راتوضیح دهید

-معیارهایسرمایه گذاری کدامند؟انهارا برشمارید ودرمورد یکی از انها توضیح دهید

رابطه معیار بازدهی سرمایه بادرنظر گرفتن هزینه اجتماعی رانوشته و درمورد ان توضیح دهید/ 0 نظر / 176 بازدید