جوانه

من مبعث راجوانه میدانم.یک آغاز......یک حرکت یک رفتن و یک

خیزش .

جوانه راجوانی علامت است . راستی سن پیامبرمادرزمان بعثت

40 بود و حضرت موسی کمتر و حضرت عیسی کمترتر!!!

جوانه باسبزی همراه است و بالندگی پی درپی.

به کمال میرسد سربراه خورشیددارد.

جوانه حاصل آزمایش درخفاست. دانه بودن و خاکی بودن

دردانگی رابه دنبال دارد.

جوانه بایداز نزولات آسمانی بیاشامد تا به آسمان برود.

رویش بافریاد و عربده همراه نیست. من همیشه عشقهای آرام

را می پسندم. رازگوییهای شبانه جواب شنیدن های عاشقانه و

اشک ریختن های بی بهانه.

در"حرا"چه گذشت؟ شاید بتوان اندکی تصورکرد. اماسالها

دومعشوق درخلوت باهم زیستند و عشقبازی کردند تا یکی به

دیگری گفت" برخیز " واوازجاجست. سراسیمه درکوی و برزن

  به راه افتادتا عاشق رابه مقصودش برساند.

عاشقی چیست؟پذیرش خاکستربرسرریختن .........هجرت

شبانه........دندان شکسته.......گرسنگی درشعب ابیطالب.....

عاشقی سوختن است برای ساختن و ساختن است به خاطر

سوختن و ساختن است برای افروختن.

من عاشق تراز محمد(ص) ندیده ام. سالگرد بعثت  ورویش

جوانه اسلام مبارک باد

/ 1 نظر / 33 بازدید
سحر

چقدر خوب که چراغ اینجا تا سال ۹۱ روشن مونده!