نمونه سوالهای توسعه اقتصادی 3

نقش تکنولویی درتوسعه اقتصادی از نظر شومپیتر چگونه توصیف شده است؟

-تکنولویی درنظریفه توسعه اقتصادی چه گونه تعریف میشود

-سه نوع تکنولویی رادسته بندی و درمورد یکی از آنها توضیح دهید

-اختراع چیست و تفاوت آن باابداع در چیست؟

-تقسیم بندی آشر درمورددست اندرکاران تکنولویی راتوضیح دهید

-سه سطح تکنولویی درجامعه کدام است توضیح دهید

-دلیل گسترش نیافتن تکنولویی از سطح اول جامعه به سطوح دیگر چیست؟ 4 مورداز دلایل رابنویسید

-مهمترین عامل ایجاد و تغییر تکنولویی درجامعه چیست؟ علاوه بر آن سه عامل دیگررانام ببرید

- درمورد تکنولویی کابر و سرمایه بر توضیح دهید

- عرضه برگشتی نیروی کار چیست ؟ بارسم نمودار توضیح دهید

چهارنکته مهمی که درایجاد نیروی مطلوب باید مورد توجه قرار گیرد رابصورت عنوان نوشته ودرمورد یکی از آنها توضیح دهید

- وظیفه اصلی سازمان دهندگان چیست؟

-اهم مشکلات سازمانهادرکشورهای جهان سوم کدام است؟توضیح دهید

-اهداف عمده گسرش آموزش و پرورش چه بوده است؟

-دلایل عدم توفیق آموزش و پرورش درحل مساله فقر چه بوده است؟

نرخ بازگشت اجتماعی و نرخ بازگشت خصوصی سرمایه گذاری آموزش و پرورش راتوضیح دهید

-تضاد بین منافع فردی و جمعی آموزش و پرورش چیست؟

/ 0 نظر / 254 بازدید