بهار آمده است

بهار آمده است اما.

اما باید سبز ه ها را لگد نکنیم اگر سبزه ها

آزرده شوند نفس کشیدن ممکن نیست. چه

کسی باشد تااکسیژن مارابرساند؟

شکوفه هارا نچینیم. شکوفه ها بار آورند . میوه

های بالقوه که چیدنی نیستند.

شاخه های جوان را نشکنیم تا عصای پیری ما

باشند شاخه راخدابرای شکستن نیافریده......

آواز قناری زیباست. چهچه بلبل

شنیدنیست.بلبل در باغ بهتر میخواند تادر

قفس . بلبل را آزاد کنیم . بیایید قفس هارا

بشکنیم.

من یقین دارم در جمعه ای پاک مردی خواهد

آمد تا قفس هارابکند و مرغان خوش آوازرا آزاد

کند .کارش راراحت تر کنیم.

مردی خواهد آمد تا نگاهبان شکوفه ها و

باغهای سرسبز باشد. خودمان زیبایی هاراپاس

بداریم.

طوفان در جنگل سبز نسیم میشود ونسیم در

کویر طوفانی کورکننده خواهدشد.بیایید جنگل

باشیم و جنگلیها را پاس بداریم. درخت ها را

قطع نکنید طوفانی خانمان برانداز ایجاد نکنیم.

من عاشق خنده های مستانه کودکان دریک روز

بهاری در طبیعت زیبای کشورم ایرانم. طبیعت

راباخشونت نابود نکنیم

/ 1 نظر / 42 بازدید